LI YUAN

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Decai Ouyang, Xipeng Tong, Shenghong Liu, Jing Wang, Yang Zhao, Ran Liu, Xuan Zhao, Na Zhang, Fengren Cao, Youwen Liu, Yuan Li*, Liang Li, Tianyou Zhai*, Superior Nonlinear Optical Response in Non-Centrosymmetric Stacking Edge-Rich Spiral MoTe2 Nanopyramids, Advanced Functional Materials 2022, 32, 2113052.
Release time:2022-06-22  Hits: