EN

徐颖

副教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: XUYING
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 电气与电子工程学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 工学博士学位

其他联系方式

邮编:

办公室电话:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

Shuqiang Guo, Li Ren*, Ying Xu, Jing Shi, Pu Duan, Guilun Chen, Zheng Li, Yuejin Tang, and Jingdong Li, Modular Design of 3 MJ/2 MW Toroidal Magnet and Analysis of Dynamic Temperature Rise, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 31, No. 4, June 2021, Art. no. 4602908.

发布时间:2021-07-15
点击次数: