EN

李安安

教授    博士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Anan Li
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 武汉光电国家研究中心
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 博士学位

其他联系方式

邮编:

传真:

通讯/办公地址:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

Zhang B, Qiu LY, Xiao W, Ni H, Chen LH, Wang F, Mai WH, Wu JT, Bao AM, Hu HL, Gong H, Duan SM, Li AA* & Gao ZH*. Reconstruction of the Hypothalamo-Neurohypophysial System and Functional Dissection of Magnocellular Oxytocin Neurons in the Brain. Neuron 109, 331-46 (2021).

发布时间:2021-08-30
点击次数: