EN

白翔

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: Bai Xiang
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 软件学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 工学博士学位

其他联系方式

邮编:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

K Xiong, S Gong, X Ye, X Tan, J Wan, E Ding, J Wang, X Bai. CAPE: Camera View Position Embedding for Multi-View 3D Object Detection

发布时间:2023-04-13
点击次数:
发表刊物:
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)