Li Jianjun

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Quan Zhou, Guohui Li, Jianjun Li*, LihChyun Shu, Chong Zhang and Fumin Yang. Dynamic Scheduling of Periodic Queries in On-Demand Data Dissemination Systems. Information Systems, 67: 58-70, 2017.
Release time:2018-02-28  Hits: