EN

李学飞

   博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 国家脉冲强磁场科学中心
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 理学博士学位

其他联系方式

邮编:

通讯/办公地址:

办公室电话:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

(1) Xuefei Li, Xinhang Shi, Damiano Marian, David Soriano, Teresa Cusati, Giuseppe Iannaccone, Gianluca Fiori, Qi Guo, Wenjie Zhao, Yanqing Wu. Rhombohedral-stacked bilayer transition metal dichalcogenides for high-performance atomically thin CMOS devices. Science Advances 2023, 9, eade5706.

发布时间:2023-04-10
点击次数: