Pu Jian

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Xiaochun Wang, Wei Zhang, Ruizhu Li, Jiajun Yang, Dong Yan, Jian Pu*, Bo Chi, Jian Li, Development of a novel compressive h-BN based seal for planar intermediate temperature SOFC, Ceramics International 44 (2018) 6272-6277
Release time:2020-09-24  Hits: