Pu Jian

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Xiaochun Wang, Ruizhu Li, Jiajun Yang, Dawei Gu, Dong Yan, Jian Pu*, Bo Chi, Jian Li, Effect of YSZ addition on the performance of glass-ceramic seals for intermediate temperature solid oxide fuel cell application, International Journal of Hydrogen Energy, 43 (2018) 8040-8047
Release time:2020-09-24  Hits: