SHI ZHI JUN

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Junling Lu,# Sanming Hu,# Wenru Li,# Xuefang Wang, Xiwei Mo, Xuetian Gong, Huan Liu, Wei Luo,Wen Dong, Chaotan Sima, Yaojin Wang, Guang Yang, Jing-Ting Luo, Shenglin Jiang,* Zhijun Shi,* Guangzu Zhang*, A Biodegradable and Recyclable Piezoelectric Sensor Based on a Molecular Ferroelectric Embedded in a Bacterial Cellulose Hydrogel. ACS Nano 2022, 16, 3, 3744–3755
Release time:2024-05-14  Hits: