SHI ZHI JUN

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Jintao Zhang#, Sanming Hu#, Zhijun Shi#, Yifei Wang, Yanqiang Lei, Jing Han, Yao Xiong, Jia Sun, Li Zheng, Qijun Sun*, Guang Yang*, ZhongLin Wang*, Eco-friendly and recyclable all cellulose triboelectric nanogenerator and self-powered interactive interface, Nano Energy, 2021, 89 ,106354
Release time:2024-05-14  Hits: