Wei Wang

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Yun Bai, Doudou Wu, Wei Wang*, Pei Chen, Fatang Tan, Xinyun Wang, Xueliang Qiao, Po Keung Wong. Dramatically enhanced degradation of recalcitrant organic contaminants in MgO2/Fe(III) Fenton-like system by organic chelating agents. Environmental Research, 2021, 192: 110242
Release time:2021-04-27  Hits: