Wei Wang

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Lifa Ge, Yamei Yue, Wei Wang*, Fatang Tan, Shenghua Zhang, Xinyun Wang, Xueliang Qiao, Po Keung Wong. Efficient degradation of tetracycline in wide pH range using MgNCN/MgO nanocomposites as novel H2O2 activator. Water Research, 2021, 198: 117149
Release time:2021-04-27  Hits: