EN

杨光

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 教师英文名称: YANG GUANG
  • 性别: 女
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 生命科学与技术学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 博士学位

其他联系方式

邮编:

传真:

通讯/办公地址:

移动电话:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

Abdalla AME, Xiao L, Miao Y, Huang L, Fadllalah GM, Gouthier M, Ouyang C, Yang G. (2020). Nanotechnology Promotes Genetic and Functional Modifications of Therapeutic T Cells Against Cancer. Advanced Science, doi.org/10.1002/advs.201903164.

发布时间:2020-09-23
点击次数: