Paper Publications

Longitudinal plasma magnesium status during pregnancy and the risk of gestational diabetes mellitus: a prospective cohort study

Release time:2023-08-30
Hits:
Indexed by:
Journal paper
First Author:
Xiyu Cao
Correspondence Author:
Nianhong Yang
Co-author:
Meng Wu,Guofu Zhang,Lixia Lin,Menghan Tu,Daxiang Xiao,Chunrong Zhong,Huaqi Zhang,Siyu Yang,Jin Liu,Xu Zhang,Xi Chen,Xiaoyi Wang,Yu Zhang,Shangzhi Xu,Xuezhen Zhou,Xuefeng Yang,Liping Hao
Journal:
Environmental Science and Pollution Research
Included Journals:
SCI
Document Type:
J
Volume:
30
Page Number:
65392-65400
ISSN No.:
0944-1344
Date of Publication:
2023-04-21
Impact Factor:
5.8
Number of Words:
3000