Yun Zhang

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
(21) Maoyuan Li; Peng Chen; Tianzhengxiong Deng; Bing Zheng; Yun Zhang*; Yonggui Liao; Huamin Zhou*; Effect of Stone-Wales Defect on Mechanical Properties of Gr/epoxy Nanocomposites, Polymers, 2019, 11(7): 1116.
Release time:2021-04-20  Hits: