Yun Zhang

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
(26) Maoyuan Li; Yingming Zhang; Yunliang Jiang; Yun Zhang; Yunming Wang*; Huamin Zhou; Mechanical properties of γ-graphyne nanotubes, RSC Advances, 2018, 8(28): 15659-15666.
Release time:2021-04-20  Hits: