华中科技大学

Xiaochen Li#, Shuyun Xu#, Muqing Yu#, Ke Wang#, Yu Tao#, Ying Zhou#, Jing Shi#, Min Zhou#, Bo Wu#, Zhenyu Yang, Cong Zhang, Junqing Yue, Zhiguo Zhang#, Harald Renz, Xiansheng Liu, Jungang Xie, Min Xie*, Jianping Zhao*. Risk factors for severity and mortality in adult COVID-19 inpatients in Wuhan[J]. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2020, 146(1):110-118. (SCI, Q1, IF:10.228)

点击次数: