Yiwei Li

·Paper Publications

Current position: Home > Scientific Research > Paper Publications
Rapid assembly of heterogeneous 3D cell microenvironments in a microgel array
Release time:2021-03-17  Hits:

Journal: Advanced Materials

Note: Yiwei Li, Pu Chen, Yachao Wang, Shuangqian Yan, Xiaojun Feng, Wei Du, Stephan A Koehler, Utkan Demirci, Bi‐Feng Liu