EN

鲜可

讲师(高校)

个人信息 更多+
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 电子信息与通信学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 工学博士学位

其他联系方式

邮编:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

ViTA: Video Transformer Adaptor for Robust Video Depth Estimation

发布时间:2024-01-30
点击次数:
论文类型:
期刊论文
第一作者:
Ke Xian
通讯作者:
Guosheng Lin
合写作者:
Juewen Peng,Zhiguo Cao,Jianming Zhang
发表刊物:
IEEE Transactions on Multimedia (T-MM)
收录刊物:
SCI
学科门类:
工学
文献类型:
J
DOI码:
10.1109/TMM.2023.3309559
发表时间:
2023-08-28
影响因子:
7.3