EN

鲜可

讲师(高校)

个人信息 更多+
  • 性别: 男
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 电子信息与通信学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 工学博士学位

其他联系方式

邮编:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

Neural Video Depth Stabilizer

发布时间:2023-12-25
点击次数:
论文类型:
论文集
第一作者:
Yiran Wang
通讯作者:
Ke Xian
合写作者:
Min Shi,Jiaqi Li,Zihao Huang,Zhiguo Cao,Jianming Zhang,Guosheng Lin
发表刊物:
ICCV 2023