Pu Jian

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Ruizhu Li, Lian Peng, Xiaochun Wang, Jiajun Yang, Dong Yan, Jian Pu*, Bo Chi, Jian Li, Investigating the performance of Glass/Al2O3 composite seals in planar solid oxide fuel cells, Composites Part B,192(2020)107984
Release time:2020-09-24  Hits: