Pu Jian

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Ruizhu Li, Xiaochun Wang, Wenli Zeng, Bowen Jiang, Jiajun Yang, Dong Yan, Jian Pu*, Bo Chi, Jian Li, Thermal cycling stability of novel hexagonal boron nitride (h-BN)/glass compressive seals for planar intermediate temperature solid oxide fuel cells, Journal of Alloys and Compounds, 843(2020)155620
Release time:2020-09-24  Hits: