XIAO PENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
7. Daoming Xi; Xiang Liu; Chen Zeng; Wei Liu; Yanzhao Li; Yuexuan Hua; Xiongze Mei; Heejong Kim; Peng Xiao; Chien-Min Kao; Qingguo Xie; Modularized compact positron emission tomography detector for rapid system development, Journal of Medical Imaging, 2017, 4(1):011006
Release time:2020-10-29  Hits: