Wei Yang

·Paper Publications

Current position: Home > Research > Paper Publications
NeuVV: Neural Volumetric Videos with Immersive Rendering and Editing
Release time:2022-01-01  Hits:

First Author: Jiakai,Zhang

Correspondence Author: Xu,Lan,Yu,Jingyi

Co-author: Yu,Jingyi,Xu,Lan,Yang,Wei,Zhang,Boyuan,Dai,Haizhao,Li,Minzhang,Zhao,Fuqiang,Liu,Xinhang,Wang,Liao,Jiakai,Zhang

Journal: arXiv

Date of Publication: 2022-01-01