yujunqing

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Hailong Pan, Tao Guan, Yawei Luo, Liya Duan, Yuan Tian, Liu Yi, Yizhu Zhao, Junqing Yu. Dense 3D reconstruction combining depth and RGB information, Neurocomputing, 2016, 175: 644-651 (SCI,EI收录)
Release time:2021-08-25  Hits: