LI YUAN

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Jianwei Su, Guiheng Liu, Lixin Liu, Jiazhen Chen, Xiaozong Hu, Yuan Li,* Huiqiao Li, Tianyou Zhai.* Recent Advances in 2D Group VB Transition Metal Chalcogenides. Small, 2021, 17, 2005411.
Release time:2022-06-22  Hits: