LIU BI FENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Shuangqian Yan, Xuemei Zeng, Yong'an Tang, Bi-Feng Liu,* Yu Wang,* Xiaogang Liu*, Activating Antitumor Immunity and Antimetastatic Effect Through Polydopamine-Encapsulated Core–Shell Upconversion Nanoparticles, Adv. Mater. 2019, 1905825.
Release time:2020-10-21  Hits: