LIU BI FENG

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Yiwei Li, Pu Chen, Yachao Wang, Shuangqian Yan, Xiaojun Feng, Wei Du, Stephan A. Koehler, Utkan Demirci, and Bi-Feng Liu*, Rapid Assembly of Heterogeneous 3D Cell Microenvironments in a Microgel Array, Adv. Mater. 2016, 28, 3543-3548.
Release time:2020-10-21  Hits: