Luying Li

·Paper Publications

Current position: 英文主页 > Scientific Research > Paper Publications
Tianyu Qi#, Yongfa Cheng#, Feng Cheng#, Luying Li*, Chen Li, Shuangfeng Jia, Xin Yan*, Xia Zhang, Jianbo Wang, and Yihua Gao, "Study of nanometer-scale structures and electrostatic properties of InAs quantum dots decorating GaAs/AlAs core/shell nanowires", Nanotechnology (2020) 31, 245701.
Release time:2020-06-20  Hits: