EN

吴静

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 性别: 女
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 公共卫生学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 博士学位

其他联系方式

邮编:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

1. Xinzhen Chen, Ting Yao, Jinliang Cai, Qi Zhang, Shanyawen Li, Huiru Li, Xihang Fu, Jing Wu*. A novel cis-regulatory variant modulating TIE1 expression associated with attention deficit hyperactivity disorder in Han Chinese children. J Affect Disord. 2022 Mar 1;300:179-188. doi: 10.1016/j.jad.2021.12.066.

发布时间:2023-03-06
点击次数: