EN

吴静

教授    博士生导师    硕士生导师

个人信息 更多+
  • 性别: 女
  • 在职信息: 在职
  • 所在单位: 公共卫生学院
  • 学历: 研究生(博士)毕业
  • 学位: 博士学位

其他联系方式

邮编:

邮箱:

论文成果

当前位置: 中文主页 - 科学研究 - 论文成果

5. Xihang Fu, Huiru Li, Xinzhen Chen, Jinliang Cai, Ting Yao, Lingling Song, Manqiu Cen, Jing Wu*. Associations between urinary caffeine and caffeine metabolites and cognitive function in older adults. Nutr Neurosci. 2022 Jun 17;1-11. doi: 10.1080/1028415X.2022.2071809.

发布时间:2023-03-06
点击次数: